VEDTÆGTER


§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningen Lyngby og Gentofte gymnastik (LG gymnastik) er stiftet den 2. april 1965 og er opdelt i ”Lyngby og Gentofte gymnastiks Lyngby Afdeling” med hjemsted i Lyngby-Taarbæk kommune og ”Lyngby og Gentofte gymnastiks Gentofte Afdeling” med hjemsted i Gentofte Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og er underlagt disse organisationers love og bestemmelser.   

§ 2.
a. Det er foreningens formål med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv at tilrettelægge og gennemføre sundhedsfremmende og fællesskabsdannende aktiviteter inden for en ramme af gymnastik. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
b. I samarbejde med hhv. Lyngby Taarbæk og Gentofte Kommuner udbydes gymnastisk træning jf. pkt. a. for hele den aktive familie.

§ 3. Medlemsforhold.
Stk. 1. Medlemmer:
Aktive: Som aktive medlemmer kan optages børn, unge og voksne af begge køn i den udstrækning, det er muligt at igangsætte og opretholde foreningens arbejde i henhold til disse vedtægter.
Passive: Som passive medlemmer kan optages alle over 18 år, som ønsker at støtte LG Gymnastiks aktive foreningsarbejde. Trænere over 15 år og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, er automatisk passive medlemmer, såfremt disse ikke tillige er aktive medlemmer i foreningen.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen og kan deltage i sociale aktiviteter mod betaling. Æresmedlemmer: Livsvarige, kontingentfrie æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Medlemmernes forpligtelse:
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning af den, der søger medlemskab, ske på generalforsamlingen

§ 4. Indmeldelse og udmeldelse.
Ind- og udmeldelse sker via foreningens hjemmeside. De nærmere regler og tidsfrister for medlemskab fastsættes og revideres af bestyrelsen før hver sæsons begyndelse.

§ 5. Kontingent.
Kontingent for kommende sæson fastsættes på generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Pådrager et medlem sig restance ud over 14 dage, skal bestyrelsen straks fremsætte skriftlig påmindelse om gældens betaling under henvisning til, at vedkommende vil blive slettet af medlemslisten, såfremt gælden ikke er betalt senest 8 dage fra påmindelsens dato. Et på grund af restance eller anden gæld slettet medlem kan ikke optages på ny, før gælden er betalt.
Udmelder et medlem sig med restance eller anden gæld, skal foreningen straks skriftligt påminde vedkommende herom, og den pågældende kan ikke senere optages på ny, før gælden er betalt.

§ 6. Udelukkelse, eksklusion og sletning.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion kan medlemmet desuden forlange, at sagen prøves på førstkommende generalforsamling.
Restanter, som ikke trods påmindelse betaler deres forfaldne kontingent eller andre ydelser til foreningen, kan slettes af medlemslisten uden at spørgsmålet forelægges generalforsamlingen. Et medlem, der ikke har betalt sit fulde kontingent til den af bestyrelsen fastsatte forfaldsdato, kan udelukkes fra alle foreningens arrangementer, indtil restancen er betalt.

§ 7. Generalforsamling.
Stk. 1. Generalforsamlinger:
Generalforsamlinger er, med de indskrænkninger som lovgivning og andre offentlige bestemmelser samt nærværende vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist skal afholdes digitalt, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure herunder ved myndighedspåbud. Bestyrelsen skal ved hel eller delvis digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved offentliggørelse af dagsorden på foreningens hjemmeside. Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeberettiget er alle tilstedeværende

a) aktive medlemmer der er fyldt 15 år
b) passive medlemmer
c) forældre/værger (en pr. medlem under 15 år).
 
For samtlige stemmeberettigede medlemmer er det en betingelse, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
For passive medlemmer er det tillige en betingelse, at medlemmet skal have været medlem fra sæsonstart i to (2) på hinanden følgende sæsoner. Dette gælder dog ikke for passive medlemmer, som er trænere, bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, som har stemmeret umiddelbart efter deres tiltræden.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, og afgør selv sin lovlighed.
 
Alle afgørelser – bortset fra de undtagelser som fremgår af disse vedtægter - træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er sagen forkastet. Forslag, hvor der vælges mellem tre eller flere forslag (f.eks. valg) afgøres ved relativt flertal. Afstemninger om forslag, der jf. disse vedtægter kræver kvalificeret flertal for vedtagelse, betyder, hvor ikke andet er anført, at 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis mindst ¼ af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det.
 
Har en generalforsamling truffet endelig afgørelse i en sag, kan denne ikke genoptages før tidligst på den påfølgende ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent
2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.      Bestyrelsens fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab)
         for det forløbne år til godkendelse
4.      Bestyrelsens fremlæggelse af budget til godkendelse
5.      Fastsættelse af kontingent
6.      Behandling af indkomne forslag
7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer – jf. § 8.
8.      Valg af to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant
9.      Eventuelt

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af emne.

§ 8.
Stk. 1. Bestyrelsens organisation
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valgbare til bestyrelsen og som bestyrelsessuppleanter er alle aktive og passive medlemmer over 18 år, og forældre/værger til aktive medlemmer under 18 år. Revisor og revisorsuppleant kan, men skal ikke, vælges uden for medlemskredsen. Der vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og op til 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år, hvert år for to år ad gangen, og funktionsperioden starter efter generalforsamlingen og slutter ved den ordinære generalforsamling 2 år senere. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fratræden, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

På generalforsamlinger, hvor bestyrelsens formand eller kassereren er på valg, kan der afholdes separate valg om disse bestyrelsesposter.

Umiddelbart efter enhver generalforsamling afholdes bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 2 - 4 menige medlemmer. Bestyrelsen kan omkonstituere sig i valgperioden.
Bestyrelsesmedlemmer, der samtidig oppebærer løn som ansatte i foreningen, er inhabile ved behandlingen i bestyrelsen af spørgsmål om egen ansættelse og aflønning og kan derfor ikke deltage i bestyrelsens forhandlinger eller afstemninger herom.
Bestyrelsesmøder kan kun afholdes, når alle bestyrelsesmedlemmer er indkaldt med mindst tre dages varsel. Såfremt alle bestyrelsesmedlemmer erklærer sig indforstået hermed, kan bestyrelsesmøde dog afholdes med kortere varsel. Beslutninger kan træffes, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Bestyrelsens ansvar og opgaver.
Bestyrelsen er forpligtet til at arbejde for foreningens formål.
Bestyrelsen ansætter en administrativ ledelse med det overordnede ansvar for alle forhold vedrørende foreningens drift. Den administrative ledelse har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af foreningens trænere og øvrige personale og udfærdiger skriftlig(e) stillingsbeskrivelse(r) for foreningens ansatte med beskrivelse af opgaver, ansvar og kompetence og indgår kontrakt med den/de pågældende om løn og ansættelsesvilkår.
Bestyrelsen fører tilsyn med administrationens og kassererens arbejde.
I samråd med den administrative ledelse fastlægger bestyrelsen foreningens organisation, fordeler opgaver, ansvar og kompetence til de forskellige områder, og fastsætter løn.
Foreningens administrative ledelse og evt. andre funktionæransatte i foreningens administration, kan ikke vælges til bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

§ 9.
Stk. 1. Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal i januar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten skal foreligge på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen forelægges til godkendelse et af bestyrelsen udarbejdet forslag til budget for det kommende år. Det godkendte budget udgør grundlaget for bestyrelsens økonomiske styring og dispositioner i det kommende år.

Stk. 2. Foreningens opløsning.
Beslutning om foreningens opløsning skal ske på en ordinær generalforsamling og vedtages med kvalificeret flertal. Eventuel beslutning om opløsning skal bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling tidligst 25 og senest 35 dage efter den ordinære generalforsamling. Ved LG Gymnastiks opløsning overgår foreningens formue til Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL) og Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) i forhold til de respektive afdelingers medlemstal og kommunernes tilskud.

§ 10. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Foreningen kan som alternativ vælge i stedet at benytte et eksternt revisionsfirma.

§ 11. Tegning og hæftelse.
Foreningen tegnes af formanden i forening med en administrativ leder eller dennes stedfortræder eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en administrativ leder eller dennes stedfortræder. Ved økonomiske dispositioner op til 10.000 kr. tegner en administrativ leder eller dennes stedfortræder alene. Ved låntagning, pantsætning samt ved dispositioner om fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning tegnes foreningen af formanden, kassereren, en administrativ leder eller dennes stedfortræder og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt.

§ 12. Vedtægtsændringer.
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling med kvalificeret flertal.
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. februar 2022.